ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း

ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း

ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္းေၿပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကို ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ေကာ္မတီ၀င္ ၈ဦးၿဖင္႔စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ႔ပါသည္။


၁။ေကာ္မတီ၀င္မ်ားမွာ-