ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား



၁။ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ထူးခၽြန္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမေျပလည္မႈေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခြင့္မရႏုိင္ေတာ့ဟု အားငယ္ေနရသူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အရည္အခ်င္းရွိေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားႏိုင္ငံျခားသို႔ဦးေႏွာက္ ယုိစီးမႈ(Brain Drain) ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာက္ရွိ သြားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ရန္။

၃။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း၊ ကုိယ့္လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းကူညီတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အင္အားရွိသူက အင္အားနည္းသူကို ကူညီတတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကား လာေစရန္ႏွင့္ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္။

၄။ အမွန္တကယ္လုိအပ္ေနသူမ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္လွဴဒါန္းႏုိင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

။ ဤေဖာင္ေဒးရွင္း မွ ေပၚထြန္းလာေသာ ဆရာ၀န္မ်ားအေနျဖင့္ ဤ ေဖာင္ေဒးရွင္းကို ဆက္လက္ရွင္သန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားလွ်က္ ေရရွည္တည္တံ့ေစႏုိင္ရန္။

။ စိတ္ပါ၀င္စားသူ အျခားအလွဴရွင္မ်ားက ထည့္၀င္လွဴဒါန္းေငြမ်ားကို လက္ခံရန္ႏွင့္ ေဆးေက်ာင္းသား အေရအတြက္မ်ားကို တုိးခ်ဲ႕ေထာက္ပံ့သြားရန္။

။ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လူမ်ိဳးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး မည္သည့္ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ားကိုမဆို ဥာဏ္ပညာထူးခၽြန္သူ မ်ားအတြက္ အလွဴဒါနအျဖစ္ ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းရန္။