ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

member.jpg
>> ဦးေျပတီဦး >> ဦး၀င္းၾကည္ >> ဦးမ်ိဳးမင္းလွ
>> ဦးျမတ္ခိုင္ >> ဦးတင္ေအး >> ဦးေမာင္ေမာင္ဦး
>> ဦး၀င္းျငိမ္း >>ဦးေက်ာ္စြာ >>အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္
 

ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိသူမ်ား


 

ရည္ရြယ္ခ်က္

  • ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ထူးခၽြန္ ေသာ္လည္း ေငြေၾကး မေျပလည္မႈေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ ျဖစ္ခြင့္မရႏုိင္ေတာ့ဟု အားငယ္ ေနသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။

  • ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္း အရည္အခ်င္းရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ႏုိင္ငံျခားသို႔ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈ(Brain Drain)ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ေၾကာင့္ ေရာက္ရွိသြားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ရန္။
 

လိုက္နာရမည့္၀န္ခံခ်က္

၁။ တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ရန္ တာ၀န္ယူ ေၾကာင္းႏွင့္ စာေမးပြဲက်ပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိမည္ မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိပါေၾကာင္း
(သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ မရရွိလွ်င္လည္း စာေမးပြဲက်သည္ ဟု မွတ္ယူမည္။)

၂။    ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ ကာလအတြင္း အိမ္ ေထာင္မျပဳရန္ ၀န္ခံခ်က္။

 

ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းမ်ား

 

ဓါတ္ပံုျပခန္း

 

ေထာက္ပံ့ေၾကးရန္ပံုေငြ

 

စည္းကမ္းခ်က္

ေျပတီဦး ပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ ပညာသင္ စရိတ္ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲကို အမွတ္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆးတကၠသိုလ္ သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲ ရွိသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ

စိန္ေဌးဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး
အမွတ္ -၃၁၁၊ အခန္း(၁၀)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း (၃၅-လမ္းေထာင့္)
(၂) ရပ္ကြက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
ဖုန္း :    ၀၁-၂၅၀၂၄၇, ၀၁-၃၈၀၀၀၇, ၀၉-၇၃၁၂၃၄၄၄