ေျပတီဦးမွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္/မွတ္ပံုတင္ အဘ အမိ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ ေမာင္ေစာေဂ်ာ့
(ေလွ်ာက္ထားဆဲ)
ဦးတိုးတုိး ေဒၚ႐ိုစီေအာင္ 489 အမွတ္ -၁၁၀၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ(၁၀)လမ္း၊
အမွတ္(၃) ရပ္ကြက္၊
လွိဳင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
တဆင့္ -၆၄၁၀၈၆
၂။ မသန္႔ဇင္ၿငိမ္း
၉/မခန(ႏုိင္)၂၁၈၃၃၄
ဦးသန္႔ဇင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေမာ္ 519 ၂/၂၁၇၊ နယ္ေျမ (၅)၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊
ျမင္းျခံၿမိဳ႕။
 
၃။ ေမာင္ေအာင္ေအာင္ဆန္း
၁၀/သဖရ(ႏုိင္)၁၅၁၈၀၄
ဦးေမာင္ႏုိင္ ေဒၚေငြတင္ 469 ပင ေက်းရြာ၊ တမံဦးပိုင္၊
သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္
တဆင့္ -၀၉-၈၇၁၈၃၉၉
၄။ မႏွင္းႏုႏုလြင္
၁၂/ဗဟန(ႏုိင္)၀၉၈၆၉၀
ဦးသန္းေအာင္ ေဒၚခင္ေလးတင္း 507 အမွတ္ -၄၅၀၊ အခန္း (၁၈)၊ ေရတာေရွလမ္းသစ္လမ္း၊
ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
႐ံုး- ၀၁၇၄၀၈၁၆၆
၀၆၇-၄၂၀၅၇
အိမ္- လိုင္းခြဲ(၈၀၅)
၀၁-၅၅၈၇၆၇
၅။ ေမာင္ေအာင္သန္းဦး
၁၂/လသန(ျပဳ)၀၀၁၀၅၅
ဦးတင္စိန္ ေဒၚခင္သန္း 466 အမွတ္ -၂၄(A)၊ ပထမထပ္၊ ၂၀ လမ္း၊
လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
တဆင့္ - ၀၉-၅၁၂၅၁၄၅
၀၁-၂၁၅၁၂၀
၆။ ေမာင္မင္းေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္
၁၁/ပဏက(ႏုိင္)၀၅၄၉၀၀
ဦးစံႏုိင္ ေဒၚသာႏွင္းေအး 514 အမွတ္ -၂၉၃၊ စံျပရပ္ကြက္၊
ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
တဆင့္ - ၄၉၆၇၀၈၇၃
၇။ မဥမၼာ
၁၃/တကန(နိဳင္)၂၁၉၈၂၉
ဦးေအာင္ေက်ာ္စုိး ေဒၚခင္မာခ်ိဳ 514 ၄/၂၈၊ လြယ္ခမ္းေက်ာင္းလမ္း၊
ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္၊
ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္။
 
၈။ မခိုင္စံေ၀
၈/ပခက(ႏုိင္)၂၆၈၉၉၈
ဦးခင္သိန္း ေဒၚယဥ္ယဥ္ၾကည္ 511 အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ံု၀င္း၊
ပခုကၠဴၿမိဳ႕၊ မေကြးတုိင္း
 
၉။ ေမာင္သက္ပုိင္ထြဋ္
၁၂/တကက(ႏုိင္)၀၀၄၇၀၂
ဦးသန္းေဆြ ေဒၚညိဳညိဳျမင့္ 482 အမွတ္ - ၇၆၊ (၂) ရပ္ကြက္၊
တံတားၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
 
၁၀။ ေမာင္ႏုိင္လင္းဆန္း
၁၂/ဒလန(ႏုိင္)၀၆၄၅၀၅
ဦးဆန္းဦး ေဒၚၾကည္ၾကည္၀င္း 495 အမွတ္ -၄၄၂(က)၊ ဗုိလ္ေတဇလမ္းမႀကီး၊
တပင္ေရႊထီးရပ္ကြက္၊
ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း။
9862548