ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂ တြင္ လွဴေသာအလွဴရွင္မ်ားစာရင္း 

၁။ မဂၤလာ ဦးေဇာ္မင္း ၁,၀၀၀,၀၀၀
၂။ U Ye Hlat + Daw Nilar Win ( USA ) ၅၀,၀၀၀
၃။ ကိုတင္မင္းလွ + မသမီးေခ်ာ ၃၀၀,၀၀၀
၄။ ဦးကိုကို မိသားစု ၁၀,၀၀၀