တတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ ပညာသင္ေထာက္ပံေၾကး ေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား