၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီလ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ ရရွိေငြ စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ အသံုးစရိတ္
၃၁.၁၂.၁၀ စာရင္းပိတ္ (ဖြင္႔လက္က်န္) ၅,၅၈၀,၉၇၆ ၆.၁.၁၁ စာရင္းသြင္း၊Cash/လယ္ဂ်ာ၊စာအုပ္၊ေကာ္ဗူး၊လခ်ဳပ္စာရင္းပိတ္၊၀ယ္ ၇,၆၀၀
၂.၁.၁၁ Dr.Yu New Win,Chaw SuSu Win ၅၀၀,၀၀၀ ၆.၁.၁၁ ေငြထုတ္စာအုပ္(၁)ဒါဇင္ ၁,၇၀၀
၈.၁.၁၁ ဦးေမာင္ေမာင္စိန္+ေဒၚစမ္းယဥ္ ၃၀,၀၀၀ ၂၆.၁.၁၁ စာရင္းရွင္းတမ္း၊စာစီစာရိုက္ ၁,၆၀၀
၂၀.၁.၁၁ ကိုေနမ်ိဳးဦး(အိပ္မက္ရြာ)ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး ၅၀၀,၀၀၀ ၂၆.၁.၁၁ Phone ၀ယ္၊စာစီစာရိုက္ ၄၀၀
၁၇.၁.၁၁ ေဒါက္တာၿမင္႔ထိန္+မမေအး ၂၀၀,၀၀၀ ၃၀.၁.၁၁ ေၿပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းေထာက္ပံ႔ေၾကးေပး(၁၀)ေယာက္ ၅၀၀,၀၀၀
၃၁.၁.၁၁ စုစုေပါင္း ၆,၈၁၀,၉၇၆ ၃၀.၁.၁၁ ေထာက္ပံ႔ေၾကးေက်ာင္းသားေငြလႊဲ(Bank ခ) ၄,၄၅၀
        ၃၀.၁.၁၁ မွတ္ပံုတင္အကၡရာမွားၿပင္ ၈၀၀
        ၃.၁.၁၁ ဘဏ္သြင္းေငြMOB(A/C No.001-122-0033192) ၅,၀၀၀,၀၀၀
        ၃၁.၁.၁၁ စာရင္းပိတ္လက္က်န္ ၁,၂၉၄,၄၂၆
        ၁၀ ၃၁.၁.၁၁ စုစုေပါင္း ၆,၈၁၀,၉၇၆
               
               
               
               
               
               
               

           စာရင္းပိတ္ဘဏ္ေငြလက္က်န္           ၁၅,၀၀၀,၀၀၀(A/C No.001-122-0033192)