၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ ရရွိေငြ စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ အသံုးစရိတ္
၂၄.၁၁.၁၀ ဦးေဇာ္မင္း(မဂၤလာကုမၸဏီ) ၅၀၀,၀၀၀ ၂၆.၁၁.၁၀ ဖိတ္စာ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီ) ၂,၄၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ သရုပ္ေဆာင္အကယ္ဒမီခန္႔စည္သူ ၅၀၀,၀၀၀ ၂၆.၁၁.၁၀ ကရ၀ိတ္နန္းေတာ္ (စရံ) ၅၀၀,၀၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ဦး၀င္းႏိုင္ႏွင္႕ဇနီး(မ်က္ၿခယ္ဗီဒီယို) ၃၀၀,၀၀၀ ၂၆.၁၁.၁၀ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ ၅,၂၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ကိုသက္+မပပ မိသားစု(Helloအကၤ်ီ) ၂၀၀,၀၀၀ ၂၉.၁၁.၁၀ Café' SS (စားေသာက္ဆိုင္) ၁၀၀,၀၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ကိုေနေဇာ္လတ္+မေအးေအးမင္းသူ(A.V.A) ၅၀,၀၀၀ ၃၀.၁၁.၁၀ တံဆိပ္ေခါင္း+ဖိုင္အိတ္ ၄,၃၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ကိုေမာင္ေမာင္သန္း+မခင္ႏွင္းခိုင္(စိန္ပေလာင္) ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂.၁၁.၁၀ ကိုမင္းေနာင္  (ဧည္႔ခံပြဲဓာတ္ပံုေရြး) ၂၁,၆၇၅
၂၉.၁၁.၁၀ ေဗဒါေရႊၾကာ(လက္ဖက္ႏွင္႔အေၾကာ္စံု) ၅၀၀,၀၀၀ ၃၀.၁၁.၁၀ ေက်ာင္းသား/သူ(၁၀)ေယာက္(၁၂/၁၀,၁/၁၁)၂လစာ ၁,၀၀၀,၀၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ကိုေအာင္ၿမင္႔သန္း+ဇနီး (Shine Video) ၂၀၀,၀၀၀ ၁၂.၁၁.၁၀ (ပ)ၾကိမ္ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲပါမစ္ေလ်ွာက္ပုလဲထုတ္ ၄၅၀,၀၀၀
၂၉.၁၁.၁၀ ဦးထြန္းလွေအာင္+မခင္မာေဌးမိသားစု ၁၀၀,၀၀၀ ၁၂.၁၁.၁၀ (ဒု)ၾကိမ္ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲပါမစ္ေလ်ွာက္ပုလဲထုတ္ ၂၅၀,၀၀၀
၁၀ ၂၉.၁၁.၁၀ ေဒၚသန္းမိသားစု ၁၀,၀၀၀ ၁၀ ၁၂.၁၁.၁၀ (တ)ၾကိမ္ေဖ်ာ္ေၿဖပြဲပါမစ္ေလ်ွာက္ပုလဲထုတ္ ၁၀၀,၀၀၀
၁၁ ၂၉.၁၁.၁၀ ဦးေမာင္ေမာင္၀င္း+ေဒၚယုယုေမာ္မိသားစု ၁,၅၀၀,၀၀၀ ၁၁ ၃၀.၁၁.၁၀ ကရ၀ိတ္နန္းေတာ္ ကုန္က်ေငြ(က်န္ေငြရွင္း) ၂,၃၆၄,၀၀၀
၁၂ ၂၉.၁၁.၁၀ ကိုထြန္းထြန္း+မမို႔မို႔ခိုင္ ၅၀၀,၀၀၀ ၁၂ ၂၇.၁၁.၁၀ ေၿပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္းတီး၀ိုင္းစရံ ၁၀၀,၀၀၀
၁၃ ၃၀.၁၁.၁၀ မေခ်ာစုေအာင္(မ/ဒဂံု၊၂၈၀/၆၀၄) ၅၀၀,၀၀၀ ၁၃ ၃၀.၁၁.၁၀ တီး၀ိူင္းႏွင္႔စက္ပစၥည္းက်န္ေငြရွင္း ၁၅၀,၀၀၀
၁၄ ၃၀.၁၁.၁၀ ကိုနႏၵာလင္း (မိသားစု) ၁၀၀,၀၀၀ ၁၄ ၁၆.၁၁.၁၀ Royal Garden 10 ဦးဧည္႔ခံစရိတ္ ၁၇၂,၅၂၄
၁၅ ၃၀.၁၁.၁၀ ကိုေမာင္ေမာင္သန္း (မိသားစု) ၅၀,၀၀၀ ၁၅ ၂၈.၁၁.၁၀ Café' SS (စားေသာက္ဆိုင္)ဧည္႔ခံစရိတ္ ၄၅,၂၀၀
၁၆ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦးေအာင္ၾကည္ဦး+ေဒၚရွင္မင္းမိသားစု ၂၀၀,၀၀၀ ၁၆ ၃၀.၁၁.၁၀ တံဆိပ္တံုး (အလႈဳညၿဖတ္ပိုင္း)အၿမန္ေၾကး ၁၈,၀၀၀
၁၇ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦးသက္ႏိုင္+ေဒၚစုစုခင္ (မိသားစု) ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၁၇ ၃၀.၁၁.၁၀ စာရင္းပိတ္ေငြလက္က်န္ ၅,၄၂၅,၆၀၁
၁၈ ၃၀.၁၁.၁၀ ကိုၿမင္႔ေရႊ+မႏွင္းဆီလတ္ (ခ်င္းေတာင္) ၁၀၀,၀၀၀ ၁၈ ၃၀.၁၁.၁၀ စုစုေပါင္း ၁၀,၇၁၀,၀၀၀
၁၉ ၃၀.၁၁.၁၀ ကိုေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္(Masic Kingdon Video) ၁၀၀,၀၀၀        
၂၀ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦးေနရဲမာန္ ၁,၀၀၀,၀၀၀        
၂၁ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦး၀င္းႏိုင္+ေဒၚေ၀ေ၀မြန္ (ေရႊဟိန္းထက္) ၅၀၀,၀၀၀        
၂၂ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦးေနစည္ဗေဆြ+ေဒၚနီလာၿမင္႔ ၇၀၀,၀၀၀        
၂၃ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦး၀င္းၿမင္႔+ေဒၚလဲ႕လဲ႔ ၅၀၀,၀၀၀        
၂၄ ၃၀.၁၁.၁၀ ခင္မဒီပိုးထည္တိုက္၊မႏၲေလး ၁၀၀,၀၀၀        
၂၅ ၃၀.၁၁.၁၀ ဦးစည္သူေအာင္+ေဒါက္တာခင္သီတာရီ ၅၀၀,၀၀၀        
၂၆ ၃၀.၁၁.၁၀ စုစုေပါင္း ၁၀,၇၁၀,၀၀၀        
           စာရင္းပိတ္ဘဏ္ေငြလက္က်န္           ၁၀,၀၀၀,၀၀၀(A/C No.001-122-0033192)