၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ ရရွိေငြ စဥ္ ေန႔စြဲ အေၾကာင္းအရာ အသံုးစရိတ္
၃၀.၁၁.၁၀ စာရင္းပိတ္ (ဖြင္႔လက္က်န္) ၅,၄၂၅,၆၀၁ ၂.၁၂.၁၀ ဦးတင္ေအး(ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ရန္ယူေငြ) ၅၀၀,၀၀၀
၂၄.၁၂.၁၀ Mobile King Co.Ltd ၁,၀၀၀,၀၀၀ ၂.၁၂.၁၀ Central Hotel တည္းခိုခ ၅၆၆,၄၀၀
၆.၁၂.၁၀ သု၀ဏၰပါမစ္ၿပန္ေပး ၁၉,၀၀၀ ၂.၁၂.၁၀ ကင္မရာမင္း(၃)ေယာက္ ၆၀,၀၀၀
၂၇.၁၂.၁၀ Co.Ltd (ပါမစ္္ပိုေငြၿပန္ေပး) ၄၀၀,၀၀၀ ၂.၁၂.၁၀ Loabour ၄၀,၀၀၀
၂၉.၁၂.၁၀ Central Hotel ဗိုလ္မႈဳးေအးလြင္ၿပန္ေပး ၁၂၀,၀၀၀ ၆.၁၂.၁၀ MRTV-4၀န္ထမ္းသက္သာ ၅၀,၀၀၀
၃၁.၁၂.၁၀ စုစုေပါင္း ၆,၉၆၄,၆၀၁ ၆.၁၂.၁၀ MRTV-4ကားခ ၂,၅၀၀
        ၁၆.၁၂.၁၀ ကြန္ပ်ဴတာစာစီ(ဓာတ္ပံုကူး) ၂,၁၀၀
        ၁၀.၁၂.၁၀ ကိုမင္းေနာင္(ေရာင္စုံကမၻာ) ၅,၇၇၅
        ၂၃.၁၂.၁၀ ဖိုင္၀ယ္ ၂,၄၀၀
        ၁၀ ၂၇.၁၂.၁၀ အလႈဳေငြဂုဏ္ၿပဳမွတ္တမ္း၊ ေဘာင္သြင္း ၁,၄၀၀,၀၀၀
        ၁၁ ၂၈.၁၂.၁၀ ဓါတ္ပံု+စာစီစာရိုက္ ၃,၉၀၀
        ၁၂ ၂၉.၁၂.၁၀ CV(၃)ေစာင္ (ပ) ၁,၈၀၀
        ၁၃ ၂၉.၁၂.၁၀ စာေရးကိရိယာ(၀ယ္) ၅,၃၅၀
        ၁၄ ၃၀.၁၂.၁၀ ေနၿပည္ေတာ္စာစီစာရိုက္(Bill) ၁,၆၀၀
        ၁၅ ၃၀.၁၂.၁၀ CV(၃)ေစာင္ (ဒု) ၁,၈၀၀
        ၁၆ ၃၁.၁၂.၁၀ စာရင္းပိတ္လက္က်န္ ၅,၅၈၀,၉၇၆
        ၁၇ ၃၁.၁၂.၁၀ စုစုေပါင္း ၆,၉၆၄,၆၀၁

         စာရင္းပိတ္ဘဏ္ေငြလက္က်န္           ၁၀,၀၀၀,၀၀၀(A/C No.001-122-0033192)