ေၿပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပံုေငြ ပေဒသာကပြဲ အၿငိမ့္ႏွင့္ၿပဇာတ္ဓါတ္ပံုမ်ား