ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း ရန္ပုံေငြ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲအတြက္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ