ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း[ေနာက္ဆုံးႏွစ္ အပိုင္း က ႏွင္႔ ခ]

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္/မွတ္ပံုတင္ အဘ အမိ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ Ma Win Win T han 01.jpg မ၀င္း၀င္းသန္း
၁၄/ကလန(ႏိုင္)၁၁၀၆၉၉
ဦးေအာင္ထြန္း ေဒၚယဥ္ႏု အပိုင္း(က)

အမွတ္ (၂၄)၊(၃) ျဖတ္လမ္း


အမွတ္(၂) ရပ္ကြက္၊


က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕။

-
၂။ Mg Aung Kyaw Win 02.jpg ေမာင္ေအာင္ေက်ာ္၀င္း
၁၀/သဖရ(ႏုိင္)၁၂၈၈၂၂
ဦးသန္းထြန္း ေဒၚသန္းသန္းေအး အပိုင္း(က)

မိ(ေဆးေက်ာင္းသားအေဆာင္)

ကန္သာ(၈လမ္း)၊မေကြးျမိဳ႕။

 

အိမ္ ဦးသန္းထြန္း+ေဒၚသန္းသန္းေအး

ျမမာလာေက်းရြာ(၂)လမ္း၊က်ိဳကၡမီျမိဳ႕၊

သံျဖဴဇရပ္ျမိဳ႕နယ္၊မြန္ျပည္နယ္။

၀၆၃-၂၅၆၃၅

 

 

 

 

 

၀၅၇-၇၅၃၆၆

၃။ Mg Shine Min Htet 03.jpg ေမာင္ရွိဳင္းမင္းထက္
၅/ပလန(ႏုိင္)၀၇၄၂၆၇
ဦးေဖျမင္႔ ေဒၚသန္းသန္း အပိုင္း(က)

ဘီ/၂၂၄၊(၇)လမ္း၊အိုးဖိုရပ္၊မေကြးျမိဳ႕။

 


အိမ္ ျမိဳ႕ဦးရပ္၊ပုလဲျမိဳ႕၊စစ္ကိုင္းတုိင္း။

၀၆၃-၂၇၅၄၆

၀၆၃-၂၅၂၀၉

 

၀၇၁-၃၅၀၈၀

၄။ Mg Nyine Chan Kyaw 04.jpg ေမာင္ျငိမ္းခ်မ္းေက်ာ္
၅/ရဥန(ႏုိင္)၀၈၃၈၀၂
ဦးေက်ာ္တင္႔ ေဒၚျမလြင္ အပိုင္း(က)

ဦးေက်ာက္ဒိုး+ေဒၚစန္းရီ ဘီ-၂၂၄ အိုးဖို(၇)လမ္း၊အိုးဖိုရပ္ကြက္၊မေကြးျမိဳ႕။

အိမ္ ဦးေက်ာ္တင္႔+ေဒၚျမလြင္ ကေလး၀လမ္း၊ဗိုလ္ေအာင္ေဇယ်ရပ္

၊ေရဦးျမိဳ႕၊ေရႊဘိုခရိုင္၊စစ္ကိုင္းတိုင္း။

၀၆၃-၂၇၅၄၆


 

၀၅၇-၄၀၄၂၃

၅။ Ma Zin  P  P 05.jpg မဇင္ဖူးမြန္
၇/ညလ၀(ႏိုင္)၁၃၉၁၅၃
ဦးေအာင္သိန္း ေဒၚေမႊးေမႊး အပိုင္း(က)

အမွတ္ (၅/၁)၊ မဥၹဴလမ္း၊(၁)ရပ္ကြက္၊

တံတားေလးဘူတာ၊မ/ဥကၠလာပျမိဳ႕နယ္၊

တဆင့္ - ၆၅၅၅၇၉
၆။ Mg Zaw  Win Myint 06.jpg ေမာင္ေဇာ္၀င္းျမင္႔
၉/သစန(ႏုိင္)၁၁၂၆၂၁
ဦးေက်ာ္တင္႔ ေဒၚခင္စန္း၀င္း အပိုင္း(က)

တိုက္(စီ-၃)၊ အခန္း(စီ-၁) (တတိယထပ္)၊


ေအးရိပ္မြန္မီးရထားအိမ္ရာ၀င္း၊

၂၇-လမ္း၊၇၇x၇၈လမ္းၾကား၊မႏၱေလးျမိဳ႕။

၀၂-၂၄၄၄၂ PCO

၀၂-၆၁၅၇၃ PCO

၀၂-၃၀၆၄၅

PCO

၇။ Mg Aung Bo Hein 07.jpg ေမာင္ေအာင္ဗိုလ္ဟိန္း
၁၂/ဥကမ(နိဳင္)၂၁၂၃၅၀
ဦးစုိးေ၀ ေဒၚေမေဇာ္ေအး အပိုင္း(ခ)

အမွတ္(၄၇၅)၊ ႏြယ္နီ(၃)လမ္း၊


()ရပ္ကြက္၊


ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

C/O

၆၉၁၆၈၅

C/O

၇၀၉၃၂၇

၀၉၅၄၁၁၅၆၉

၈။ Mya  T Ko 08.jpg မျမေသြးကို
၅/မရန(ႏုိင္)၂၁၀၃၁၁
ဦးလွေဌးေအာင္ ေဒၚေဌးေဌးျမင္႔ အပိုင္း(က)

စိုးမိုးအမ်ိဳးသမီးေဆာင္၊ရြာသစ္ရပ္


၁၉-လမ္း၊ မေကြးျမိဳ႕။

၀၆၃-၂၃၉၁၈