ေဒၚၿမင္႔ၿမင္႔ေမာ္+ေဒၚပတၲၿမားေကခိုင္မိသားစု (နတ္ေရစင္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး) မွ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္ / မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရ မွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
မယဥ္ေ၀ၿငိမ္း
၈/မသန(ႏုိင္)၁၀၈၇၃၆
ဦးလွေဌးျမင့္ ေဒၚ၀င္းျမင့္ၾကည္ 504 ၀ါးႀကီးအုိင္ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးခ႐ုိင္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး