ေဒၚအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

eaindra kyaw zin.jpg

 

၁။  အမည္ - အိျႏၵာေက်ာ္ဇင္
၂။  အျခားအမည္ - အူ၀ဲ
၃။

 အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္)

- ၃၃-ႏွစ္
၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

- ၁၂/ကတတ(ႏုိင္)၀၀၁၄၀၆
၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- B.Sc(Chemistry)
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- သ႐ုပ္ေဆာင္
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္- ၃၂(စီ)၊ကုကၠိဳင္းေရကူးကန္လမ္း၊

ဗဟန္းျမိဳ႔နယ္၊ရန္ကုန္။

၁၀။

 မိဘအမည္

-  ဦးေက်ာ္ဇင္၊ေဒၚျမသီတာ
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ကိုေျပတီဦး

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္