ဦး၀င္းၿငိမ္းေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ


 

၁။  အမည္ -

ဦး၀င္းၿငိမ္း

၂။  အျခားအမည္ -

ဦးေဂ်ာ္နီ

၃။  အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္) -

၂၈-၅-၁၉၄၆

၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

- ၁၂/ပဇတ(ႏုိင္)၀၂၉၆၄၀
၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- B.Com(A.A),R.A,R.N,D.M.A
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/မြတ္စလင္
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- စာနယ္ဇင္းအယ္ဒီတာ
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

မႏၱေလး

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

-

တိုက္(၄),အခန္း၁၃,

ၿပည္ေတာ္သစ္ရိပ္သာ၊ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္၊

၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးက်ားဘညိမ္း၊ ေဒၚၾကည္ၾကည္
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - မရွိ

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္