ဦး၀င္းၾကည္ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

uwk.jpg

 

၁။  အမည္ -

ဦး၀င္းၾကည္

၂။  အျခားအမည္ -

မရွိပါ

၃။

 အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္)

-

၂၄-၁၀-၁၉၆၂

၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

-

၁၂/လမတ(ႏုိင္)၀၁၄၂၂၆

၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- BDS (YGN)
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- စိန္ေဌး႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိထုတ္လုပ္ေရး
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- ၃၀၅၊ရန္ကင္းစင္တာY.C.D.C ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္။ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးခင္ေမာင္ၾကည္၊ေဒၚစိန္ေဌး
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ေဒၚရင္ရင္စန္း

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္