ဦးျမတ္ခုိင္ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

umk.jpg

 

၁။  အမည္ -

ဦးျမတ္ခုိင္

၂။  အျခားအမည္ -

မရွိ

၃။  အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္) -

၂-၈-၁၉၅၆

၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

-

၁၂/ဗဟန(ႏုိင္)၀၃၅၀၂၄

၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- အထက္တန္း
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- စာနယ္ဇင္းအယ္ဒီတာ
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္ - ၂၂၀/၂၂၂၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္း
ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးအုန္းခိုင္၊ ေဒၚခင္သန္းျမင့္
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ -  

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္