ဦးေျပတီဦးေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

pto.jpg

 

၁။  အမည္ - ေျပတီဦး
၂။  အျခားအမည္ - မရွိပါ
၃။

 အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္)

- ၃၀-၁၁-၁၉၇၈
၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

- ၁၂/တမန(ႏုိင္)၁၀၁၄၁၉
၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- B.E(Civil)
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- သ႐ုပ္ေဆာင္
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္- ၅၄၊အခန္း(၅၀၄)၊ေ၀ဇယႏၲာတာ၀ါ၊

ေ၀ဇယႏၲာလမ္း၊သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

၁၀။

 မိဘအမည္

-  ဦးတင္ေမာင္ဦး၊ေဒၚတီတီ
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ေဒၚအိျႏၵာေက်ာ္ဇင္

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္