ဦးေမာင္ေမာင္ဦးေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ


 

၁။  အမည္ - ဦးေမာင္ေမာင္ဦး
၂။  အျခားအမည္ - ဟိန္းလတ္
၃။  အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္) - ၂၁-၁၁-၁၉၄၈
၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

- ၁၂/မဂတ(ႏုိင္)၀၃၄၆၅၈
၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- B.Sc,Dip.Lib.Sc.,P.G.D.S.W.,L.P.T(Canberra)
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- ဒု/ဥကၠဌ (Asian Fame Media Co;Ltd)
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္ - ၄၇၊၁၀၈၊ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးေမာင္ေမာင္ထြန္း၊ ေဒၚျမင့္ျမင့္
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ေဒၚသီရိခင္

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္