ဦးေဇာ္ေအး (ေရႊမင္းသား ဗီဒီယို) မိသားစုမႏၱေလးၿမိဳ႕မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္/မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ မေက်ာ့ေက်ာ့စံ
၁၃/တလန(ႏုိင္)၀၀၁၆၉၅
ဦးလာလ္ေအာင္ေမြ႔ယာ ေဒၚႏြယ္နီထြန္း 500 အ.ထ.က(၃)၊ ဆန္ဆိုင္းေက်ာင္း၀င္း၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ ရွမ္း/အေရွ႕ 084-52009