ဦးေက်ာ္စြာေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

pto.jpg

 

၁။  အမည္ - ဦးေက်ာ္စြာ
၂။  အျခားအမည္ - ေက်ာ္ေဇာလင္း(အေတြးပံုရိပ္)
၃။

 အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္)

- ၂၄-၇-၁၉၆၇
၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

-

၁၂/လမတ(ႏုိင္)၀၁၇၁၀၈

၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- ျမန္မာစာ
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

-

အမွတ္- ၇၁၊ဓမၼစိႏၲာလမ္း၊ေက်ာက္ေျမာင္း
တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္။

၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးျမမိုး၊ေဒၚခင္ႏြဲ႕
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ -

ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လင္း

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္