ဦးသိန္းေဇာ္+ေဒၚမာမာ (ေရႊလိႈင္ ဗီဒီယ ိုထုတ္လုပ္ေရး) မိသားစုမွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္/မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရ မွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ ေမာင္၀င္းမင္းထြန္း
၉/သခန(ႏုိင္)၁၃၉၇၆၃
ဦးထြန္းလွ ေဒၚေအးျမင့္ 472 မက်ီးကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မက်ီးကန္ရြာ၊ သာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း တဆင့္ - ၀၆၄၀-၆၉၂၅၉