ဦးမ်ိဳးၿမင္႔၊ ဦးေဗ၀င္း(မိသားစု) မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္/မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
ေမာင္ေက်ာ္ညီညီေမာင္ ဦးသန္းလြင္ ေဒၚခင္ခ်ိဳ၀င္း 505 အခန္း - ၃၀၄၊ တုိက္ -၁၂၊ ၁၅ လမ္း၊ A-Block ၊ ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ တဆင့္ - ၇၀၁၁၄၅
မအင္ၾကင္းၾကဴၾကဴ
၁၂/လမန(ႏုိင္)၁၄၉၃၄၉
ဦးတင္၀င္း ေဒၚျမင့္ရီ 498 အမွတ္ - ၁၈၅၊ ေအာင္ေမတၱာ(၃)လမ္း၊ ရြာမေက်ာင္းလမ္းမႀကီး၊ (၁) ရပ္ကြက္၊ လွိဳင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တဆင္ - ၅၁၆၂၈၁
မေသာ္ေသာ္ႏွင္းထြဏ္း
၁၂/မရက(ႏုိင္)၁၅၆၀၁၈
ဦးလွျမင့္ ေဒၚၾကည္ၾကည္စုိး 511 အမွတ္ - ၁၅၂၊ အေနာက္ေအာင္ေမတၱာ(၅)လမ္း၊ (၂) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တဆင့္ - ၇၃၀၁၂၄၄၀ ၊ ၆၆၃၁၃၂
မဆုဆုေအာင္
၁၂/သကတ(ျပဳ)၀၀၀၁၆၃
ဦးတင္၀င္း ေဒၚေဌးေဌး၀င္း 505 လိုင္း(ေအ)၊ အခန္း(၅)၊ ၀န္ထမ္းအိမ္ယာ၊ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းသကၠသိုလ္ တဆင့္ - ၀၅၆-၂၁၈၇၉ ၊ ၀၅၆- ၂၁၆၈၅