ဦးမ်ိဳးေအာင္ႏွင္႔အဖြဲ႕မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္ / မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
ေမာင္ေက်ာ္စြာထက္ ၅/ကလထ(နိုင္)၁၇၇၉၉၃ ဦးေဂ်ဘီရိုင္း ေဒၚသီတာေအး 472

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးကေလးခရိုင္၊ကေလးၿမိဳ႕၊

ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္နယ္ေၿမ(၇)

၀၇၃-၂၁၃၃၉ စည္ပင္ရံုးဖုန္း
မႏွင္း၀တ္ရည္ ၁/မညန(ႏိုင္)၁၃၂၉၂၅ ဦးၿမင္႔ၿမတ္သိမ္း ေဒၚရီရီၿမင္႕ 504 စတ၆/၂၂၄ စိန္ရတနာမြန္(ေတာင္)မိုးညွင္းၿမိဳ႕(ကခ်င္ၿပည္နယ္) တဆင္႔၀၇၄-၆၀၄၅၆
 

မၿဖဴစင္ခိုင္
၁၂/ဒလန(ႏိုင္)၀၆၄၄၂၄

ဦးစန္းလိႈင္   500

ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခရိဳင္။ဒလၿမိဳ႕နယ္၊

ေပ်ာ္ဘြယ္ၾကီးစံၿပေက်းရြာ၊စာတိုက္ပိုင္း

တဆင္႔ 700927