ဦးမ်ိဳးမင္းလွေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ

umm.jpg

 

၁။  အမည္ - ဦးမ်ိဳးမင္းလွ
၂။  အျခားအမည္ - ေမာင္မ်ိဳးမင္း(ရင္တြင္းျဖစ္)
၃။  အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္) - ၆-၆-၁၉၆၃
၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

-

၁၂/ဗတထ(ႏုိင္)၀၂၀၅၈၈

၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- တကၠသိုလ္၀င္တန္းေအာင္
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- ႐ုပ္ရွင္ဒါ႐ုိက္တာ
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

ရန္ကုန္၊ ေရေက်ာ္ေဆး႐ံု

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္ - ၄၊ ျမယမံု ၉-လမ္း၊ ျမယမံုကမ္းသာယာအိမ္ယာ
သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၁၀။

 မိဘအမည္

- (ဦးတင္လွ) ၊ ေဒၚေထြးရီ
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ေဒၚသန္းသန္းေဌး

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္