ဦးတင္ေအးေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္

ကိုယ္ေရးပံုစံ


 

၁။  အမည္ -

ဦးတင္ေအး

၂။  အျခားအမည္ -

မရွိပါ

၃။  အသက္(ေမြးသကၠရာဇ္) -

၄-၆-၁၉၄၉

၄။

 ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္

-

၁၂/လမတ(ႏုိင္)၀၂၀၅၈၈

၅။

 ပညာအရည္အခ်င္း

- B.Sc,H.G.P,R.L,D.B.L,D.M.L,D.I.L,D.A.Psy
၆။

 လူမ်ိဳး/ ဘာသာ

- ဗမာ/ဗုဒၶ
၇။

 အလုပ္အကိုင္

- တရား႐ံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန(ဥပေဒအၾကံေပး)
၈။

 ေမြးရာဇာတိ

-

လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၉။

 ေနရပ္လိပ္စာ

- အမွတ္ - ၁၅၊ သိပံၸလမ္း၊ ဆင္မင္းရပ္ကြက္၊
အလံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။
၁၀။

 မိဘအမည္

- ဦးေအးျမင့္၊ ေဒၚၾကည္
၁၁။  ခင္ပြန္း/ဇနီးအမည္ - ေဒၚခင္ေထြး

 

 

 

 

 

(ေဖာင္ေဒးရွင္းလိပ္စာ)

အမွတ္-၃၁၁၊အခန္း(၁၀)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(၃၅-လမ္းေထာင့္)

(၂) ရပ္ကြက္၊ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္