ဗိုလ္မႈဳးသန္႔ဇင္(သုခကမာၻေဆးရံုၾကီး) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္သူ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္ / မွတ္ပံုတင္ အဘ အမည္ အမိ အမည္ ရ မွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
မေရႊစင္၀င္း
၁၀/မလမ(ႏုိင္)၂၁၆၄၆၀
ဦးၾကင္ပို ေဒၚတင္တင္ေအး 522 အမွတ္ - ၃၊ ေရႊေတာင္တံတားလမ္၊
ေရႊေတာင္ရပ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕
 
မဆုျမတ္ႏုိးေအာင္
၁၂/ကခက(ႏုိင္)၀၈၁၆၆၇
ဦးေအာင္ၾကည္  ေဒၚခင္စန္းေ၀ 497 အမွတ္ - ၄၈၈၊ နတ္စင္လမ္း၊ မႀကီးတန္းရပ္ကြက္၊ ကြမ္းျခံကုန္းၿမိဳ႕။ 265169 ၊ 265437
မယဥ္မ်ိဳးေအာင္ ဦးတင္၀င္း (ျခံလုပ္ငန္း) ေဒၚၫြန္႔ၫြန္႕၀င္း 515 အမွတ္ -၃  အားကာလမ္း၊ ၿမိဳ႕မ(၁)ရပ္ကြက္၊
မုဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္
 
ေမာင္ေ၀ၿဖိဳး
၈/ကမန(ႏုိင္)၀၆၁၅၉၀
ဦးခင္ေမာင္ရင္ ေဒၚေလးေလး 501 အမွတ္ - ၄၉၀၊ ေအာင္တံခြန္ (၁)လမ္း၊ ၂၉ ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ 73014435
ေမာင္ထက္ျမတ္၀င္း
၁၂/မဂဒ(ႏုိင္)၁၄၀၀၁၉
ဦး၀င္းေအာင္ ေဒၚစန္းစန္းႏြဲ႕ 510 အမွတ္ - ၃/၂၃၊ သရဖီလမ္း၊ လူႀကီးကုန္းရပ္ကြက္၊ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္၊ ေထာက္ၾကန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း  
  မတုိးတုိးႏုိင္
၅/မမန(ႏုိင္)၀၉၂၃၄၄
ဗိုလ္မွဴးျမမင္း ေဒၚထားထားခိုင္ 499 ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာ၀င္း၊ ေျမာင္ရပ္ကြက္၊
ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း
09-6463455
မသီရီသဇင္      ၁၂/သခန(နုိင္)၁၁၅၀၄ ဦးသိန္းေဌး ေဒၚသီရီစႏၵာ 524 အမွတ္ -၃၊ မဂၢင္လမ္းသြယ္ (၃)၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ေတာင္ပိုင္းခ႐ုိင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ 01-265026 ၊ 056-40020