တတိယအၾကိမ္ ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ( ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ) ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေထာက္ပ႔ံေၾကးေပးေသာ ေက်ာင္းသား/သူ(၁၀)ဦးစာရင္း 

စဥ္ ဓါတ္ပံု အမည္ အဘ အမိ ရမွတ္ ဆက္သြယ္ရန္ ေနရပ္လိပ္စာ ဖုန္းနံပါတ္
၁။ Ma Win Win T han 01.jpg မေနျခည္လင္း
၂/လကန(ႏိုင္)၀၇၆၆၇၁
ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ေဒၚနႏၵာ၀င္း ၅၃၃

အမွတ္ (၄/၃၉)၊ ခရိုင္၀န္လမ္းအုပ္စု ( ၅ ) ၊

ေနာင္ယား ( ၂ )ရပ္ကြက္ ၊ လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႕။

၀၈၃ - ၂၁၀၆၂

၀၉၅၁၁၅၂၈၉
၂။ Mg Aung Kyaw Win 02.jpg မသဥၨာသိမ္႔
၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၃၄၆၀၄
ဦး၀င္းသိန္းဦး ေဒၚတင္တင္ထူး ၅၂၆ အမွတ္ ( ၂၈၃/၅) ၊ အကြက္အမွတ္ ( ၆၉၄ )

မဟာႏြယ္စဥ္ေဗာဓိကုန္းရပ္ကြက္၊ လမ္း ၄၀ ၇၂ x ၃၂ လမ္းၾကား ၊

မဟာေအာင္ေျမျမိဳ႕နယ္ ၊ မႏၱေလး ။

 

၀၂ - ၆၂၃၈၄

 

 

၃။ Mg Shine Min Htet 03.jpg ေမာင္ေဇပိုင္
၇/က၀(ႏိုင္)၁၄၇၇၇၄
ဦးေက်ာ္လြင္ - ၅၂၉

ခမြန္ရြာမ ၊ က၀ျမိဳ႕နယ္ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး

၀၉ ၅၁၅၂၅၄၅

၄။ Mg Nyine Chan Kyaw 04.jpg မေသာ္တာမိုးသူ
၅/မရန(ႏိုင္)၂၉၅၇၀၉
ဦးမိုးေက်ာ္သူ ေဒၚသီတာေအး ၅၁၆

အမွတ္(၂၉၆)၊ေ၀ဇယႏၱာလမ္း၊ အင္းရြာသစ္ရပ္ကြက္၊

နယ္ေျမ ( ၄ ) ၊ မုံရြာျမိဳ႕ ။

၀၉-၇၃၁၄၆၇၀၁


 

၀၁-၅၆၁၃၄၁

၅။ Ma Zin  P  P 05.jpg ေမာင္ဘုန္းျပည္႔ေက်ာ္
၈/မသန(ႏိုင္)၁၁၂၅၆၆
ဦးစိုးလွဳိင္ ေဒၚၾကင္ေအး ၅၀၃

လယ္ျပင္စုေက်းရြာျမိဳ႕သစ္ျမိဳ႕နယ္ ၊  

မေကြးတုိင္း ေဒသၾကီး ။

၀၉ ၄၀၁၅၅၈ ၂၅၅
၆။ Mg Zaw  Win Myint 06.jpg မေအးခ်မ္းမြန္
၅/၀သန(ႏိုင္)၀၅၈၄၁၀
ဦးတင္ေရႊ ေဒၚသန္းေထြး ၅၁၉

ဖလဲတန္းရပ္ကြက္ ၊ ၀န္သိုျမိဳ႕ ၊

စစ္ကိုင္းးတိုင္းေဒသႀကီး။

 

၇။ Mg Aung Bo Hein 07.jpg မေဆြ၀ါ၀ါေထြး
၉/မထလ(ႏိုင္)၃၀၉၇၄၅
ဦးကံျမင္႔ ေဒၚေအးေငြ ၅၂၃

အမွတ္ ( ၁ ) တပ္မေတာ္ေဆးရုံ ၊ ခုတင္ ( ၅၀၀ ) မိတီၳလာၿမိဳ႕၊

၀၉ ၄၃၀၆၆ ၂၆၀
၈။ Mya  T Ko 08.jpg ေမာင္ႏိုင္လင္းေ၀
၁၁/စတန(ႏိုင္)၀၈၀၇၂၉
ဦးေအာင္မင္းလြင္ ေဒၚႏုႏုေရႊ ၅၁၇

ကန ( ၁၁၆ )ကမ္းနားလမ္း ၊ အိုးတန္းရပ္ကြက္

စစ္ေတြျမိဳ႕ ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ။၊

၀၉-၇၃၁၆၆၃၈၉
၉။ Mya  T Ko 08.jpg မေမယမင္းဟန္
၁၄/မဟမ(ႏိုင္)၀၃၄၆၀၄
(ဦးစံေအး) ေဒၚရီရီေဆြ ၅၁၁

အမွတ္ ( ၃၄ ) ၊ပိေတာက္ေရႊ၀ါလမ္း ၊

ေတဇရပ္ကြက္ ၊ က်ံဳေပ်ာ္ျမိဳ႕နယ္ ။

၀၄၆ - ၅၆၂၅၂ ၅
၁၀။ Mya  T Ko 08.jpg မခိုင္ဇင္ဖူး
ဦးျမင္႔ဖူး ေဒၚဦး ၅၀၇

ပင္းတယ ျမိဳ႕နယ္ ၊ သစ္အယ္ပင္ေက်းရြာ

၀၉ ၄၉၃၅ ၈၃၇၉