စည္းကမ္းခ်က္ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ

     ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ ပညာသင္စရိတ္ အမွန္တကယ္လုိအပ္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းစာေမးပြဲကို အမွတ္ ေကာင္းေကာင္း ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဆးတကၠသိုလ္သို႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္  ေဆးတကၠသုိလ္ သုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ ဦးတို႔အား တတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့မည္ဟု ေဖာင္ေဒးရွင္း မွ ဆံုးျဖတ္ထားသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕မွ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

(၁)    မိမိကိုယ္တိုင္ေရးသားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္

(၂)    အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အမွတ္စာရင္း မိတၱဴ

(၃)    ေဆးတကၠသုိလ္တက္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိေၾကာင္း မိမိေနထုိင္ရာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးမွ ေထာက္ခံစာ

(၄)    မိဘ (သို႔)  အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ သား၊သမီး အား ေဆးတကၠသုိလ္တြင္ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရွိ ေနေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။

(၅)    တစ္ႏွစ္တစ္တန္းေအာင္ျမင္ရန္ တာ၀န္ယူေၾကာင္းႏွင့္ စာေမးပြဲက်ပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို သိရွိပါေၾကာင္း ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ကိုယ္တုိင္ ၀န္ခံခ်က္ (သက္ဆုိင္ရာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ မရရွိလွ်င္လည္း စာေမးပြဲက်သည္ဟု မွတ္ယူမည္။)

(၆)    အျခား လူပုဂၢိဳလ္/အဖြဲ႕အစည္း ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ရယူထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္

(၇)    ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ပါတီႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္

(၈)  ေဆးတကၠသုိလ္တြင္ ေျပတီဦး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဆရာ၀န္ျဖစ္သည္အထိ အေထာက္အပံ့ ရယူၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရရွိလာခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ မရွိႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ဦးစားေပး  ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္

(၉)   ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၏ ပတ္စပို႔ဓာတ္ပံု (၃) ပံု

ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ၃၅ လမ္းထိပ္ရွိ စိန္ေဌး ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရး သို႔ ေပးပို႕  ေလွ်ာက္ထားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔  ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအနက္မွ ၁၀ ဦး ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေထာက္ပံ့ေငြရရွိသူမ်ားကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၌ အခမ္းအနားျဖင့္ ေပးအပ္သြားမည္ ျဖစ္ေႀကာင္း သိရသည္။

 

ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ား
လုိက္နာရမည့္ ၀န္ခံခ်က္မ်ား

 

၁။    တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ရန္ တာ၀န္ယူေၾကာင္းႏွင့္ စာေမးပြဲက်ပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမည္ မဟုတ္သည္ကုိ သိရွိပါေၾကာင္း (သက္ဆုိင္ရာ တကၠသုိလ္မွ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္မီသျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆုိခြင့္ မရရွိလွ်င္လည္း စာေမးပြဲက်သည္ဟု မွတ္ယူမည္။)

၂။    ပညာသင္ၾကားေနစဥ္ကာလာအတြင္း အိမ္ေထာင္မျပဳရန္ ၀န္ခံခ်က္။

၃။    ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အတြင္း ပါတီႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။

၄။    ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ “ ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း” ၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဆရာ၀န္ ျဖစ္သည္အထိ အေထာက္အပံ့ရယူၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရရွိလာခ်ိန္တြင္ အနည္းဆံုး ၅ ႏွစ္ မိမိႏုိင္ငံအတြင္း၌သာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကုိ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဆရာ၀န္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံခ်က္။