ရည္ရြယ္ခ်က္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ေျပတီဦးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၁။ ကိုယ္ရည္ကုိယ္ေသြး ထူးခၽြန္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးမေျပလည္မႈေၾကာင့္ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခြင့္မရႏုိင္ေတာ့ဟု အားငယ္ေနရသူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္။

၂။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း အရည္အခ်င္းရွိေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာတတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အားႏိုင္ငံျခားသို႔ဦးေႏွာက္ ယုိစီးမႈ(Brain Drain) ျဖစ္ေစသည့္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေရာက္ရွိ သြားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ရန္။