စည္းကမ္းခ်က္

စည္းကမ္းခ်က္

စည္းကမ္းခ်က္ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္
စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေၾကညာ